Tempera & arbeid

De arbeidswereld is even breed als boeiend. Tempera voert aanhoudend onderzoeksopdrachten uit over:

competentiebeleid en competentieprognoses

voorbeelden van ons werk

Beroepen van de toekomst, Cevora, 2018-2019

Een onderzoek naar de taakinvulling van nieuwe beroepen zoals chief happiness officer, online reputation manager, … Welke competenties zijn noodzakelijk dan wel optioneel voor zo’n nieuwe beroepen en zijn modules afbakenbaar waardoor opleidingen onderdelen van deze nieuwe beroepen ook voor kleinere bedrijven toegankelijk maken?

Competentieprognose voor de Vlaamse Logistiek, VIL en ESF, 2017-2018

Een onderzoek naar de competenties die Vlaamse bedrijven uit de logistiek in de nabije toekomst — over een horizon van tien à vijftien jaar — nodig hebben. Parallel worden enkele sectorale acties uitgewerkt waarmee de Logistiek kan anticiperen op de zich aankondigende competentienoden.

Competentieprognose voor Smart Digital Farming, Smart Digital Farming en ESF, 2017-2018

Een onderzoek naar de competenties die de bedrijven van het innovatief bedrijvennetwerk Smart Digital Farming in de nabije toekomst — over een horizon van tien à vijftien jaar — nodig hebben. Parallel worden enkele sectorale acties uitgewerkt waarmee het bedrijveNNetwerk kan anticiperen op deze competentienoden.

Een competentieprognose voor de Vlaamse life sciences, Flanders Bio, 2015-2016

Een onderzoek naar de competenties die Vlaamse lifesciencesbedrijven in de nabije toekomst — over een horizon van tien à vijftien jaar — nodig hebben. Dit laat toe om een actieplan te ontwerpen hoe Flanders Bio succesvol kan anticiperen op de zich aankondigende competentienoden.

Competentieprognoses, verschillende sectorale opleidingsfondsen, 2013 en 2014

Tempera werkt mee aan zes sectorale competentieprognoses. Centraal stond telkens de vraag: welke competenties verwacht een sector in de nabije toekomst van zijn werknemers. Prognoses worden mee opgesteld voor de groothandel (opdrachtgever: Cevora), printmedia (Grafoc), stellingbouwers (vzw Montage) en electriciens (Vormelek). In 2014 starten nieuwe, soortgelijke projecten voor de groene sectoren (Eduplus) en papier en kartonverwerking (FBZ Papier en Kartonverwerkende Nijverheid). Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt telkens het studiewerk, via de oproepen VLAMT en VLAMT2.

Beroepencluster ‘cultuureducator’ en competentieprofiel ‘begeleider van kunstbeoefenaars’, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 2012

Tempera beschreef de beroepencluster ‘cultuureducator’ en het competentieprofiel ‘begeleider van kunstbeoefenaars’. De opdracht maakte deel uit van het actieplan uit de nota “Groeien in cultuur”, die de Vlaamse ministers bevoegd voor Cultuur en voor Onderwijs en Jeugd samen opstelden. Op maandag 5 november stelde Tempera de onderzoeksresultaten voor aan ruim 150 vertegenwoordigers uit de cultuureducatieve sector en het deeltijds kunstonderwijs.

Competenties benodigd door de Vlaamse textielindustrie, COBOT, 2010

Dit project bakent af welke (textiel)competenties de Vlaamse textielbedrijven nodig hebben. Het onderzoek kijkt in detail naar verschillende functiegroepen en maakt een inschatting van de benodigde competenties voor operatoren, technische functies, R&D-functie en commerciële functies. Op basis van die oplijsting, bekijkt de sector in welke mate en hoe de bestaande opleidingen kunnen aangepast worden.

Taskforce competentiemanagement, departement Werk en Sociale Economie, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2009

De Vlaamse overheid trekt volop de kaart van competentiemanagement. Tempera kreeg de opdracht een taskforce te leiden die ertoe bijdraagt dat competentiemanagement in bedrijven en organisaties ingang vindt en er verankering krijgt.

Instapprofielen en beroepscompetentieprofielen, verschillende opdrachtgevers, sinds 2002

Instapcompetentieprofielen adviseren over de omvang en inhoud van een basisberoepsopleiding. Ze beschrijven in detail hoe een nieuweling in het beroep het vak leert en wat nodig is om een kans op aanwerving te maken. Een beroepscompetentieprofiel inventariseert in detail de competenties die een ervaren beroepsbeoefenaar moet beheersen.

opleiding

voorbeelden van ons werk

Werknemersuitwisselingen in de Vlaamse Logistiek, VIL en ESF, 2019

Een actie-onderzoek test een nieuw opleidingsmodel uit: bedrijven wisselen tijdelijk werknemers uit. De medewerkers leren in andere bedrijven hoe hun functie (anders) ingevuld wordt, zien bij klanten of leveranciers een andere zijde van hun arbeid en samenwerking, …

Toekomstvisie Constructiv, Constructiv, 2017

Opbouw en uitschrijven van een visienota die toekomstige krachtlijnen uittekent voor Constructiv, het sectoraal opleidingsfonds van de bouwsector.

Blauwdruk GOAL, Departement Onderwijs en Vorming, 2016-2017

Voortbouwende op de ervaringen met het Vlaamse luik van het GOAL-project — opleiding stimuleren voor personen die ver van de arbeidsmarkt staan — schrijft Tempera een blauwdruk hoe de leerpunten te verankeren in het Vlaamse beleid.

Evaluation of training and learning activities on the thematic area of “Strengthening Employers Organizations”, ITC 1 International Labour Organisation, 2016

Tempera is de externe evaluator voor het werkgevers-opleidingsprogramma 2015 van het International Training Centre (ITC) van de International Labour Organization (ILO). De evaluatie steunt op een multimethod-aanpak, die persoonlijke interviews combineert met een webenquête, groepsgesprek en de analyse van bestaande data.

Hedendaagse administratieve beroepen, Cevora, 2015

Op welke administratieve beroepen doen bedrijven van het ANPCB beroep, hoe verhouden deze zich onderling, welke taken zijn gemeenschappelijk dan wel uniek, … Anno 2015 veranderen de administratieve beroepen inhoudelijk, als gevolg van technologische evoluties, maar ook omwille van een verschuivende omgeving. De opleidingstrajecten van opdrachtgever Cevora moeten rekening houden met die wijzigingen, willen ze werkzoekenden en werknemers de meeste kansen op de arbeidsmarkt bieden. Het onderzoek wijst uit of een gemeenschappelijke stamopleiding mogelijk is (gevolgd door gespecialiseerde modules) en hoe die eruit kan zien.

Het faciliteren van een dialoog tussen het hoger onderwijs en het muziekeducatieve veld, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 2014

De actiegerichte opdracht brengt een contact tot stand tussen enerzijds opleidings- en vormingsaanbieders en anderzijds het werkveld van muziekeducatoren. Die dialoog bespreekt de invulling van het formele vormingsaanbod voor muziekeducatoren (het hoger kunstonderwijs) en suggereert en verkent eventuele aanpassingen die het werkveld voorstelt.

Evaluatie van de afstemming van het TOFAM-aanbod op de noden van bedrijven, TOFAM-Oost-Vlaanderen, 2013

In vier aparte workshops houden de vier organisaties die de Raad van Bestuur van het sectorale opleidingsinstituut TOFAM bemannen elk het aanbod van Tofam kritisch onder de loep. Tempera stond in voor de gespreksleiding en schreef vervolgens een overkoepelende sneuvelnota. Op basis van deze resultaten zocht een workshop met de Raad van Bestuur naar verbetervoorstellen. Centraal stond de vraag Hoe kan TOFAM Oost-Vlaanderen nog beter uitreiken naar bedrijven.

Profielbeschrijving technisch–commerciële jobs in PC 218, Cevora, 2012-2013

Een onderzoek naar de inhoud van de diverse technisch-commerciële profielen tewerkgesteld binnen PC 218. Het verduidelijkt de onderlinge samenhang tussen de profielen, maar brengt tegelijk ook de verschillen in kaart. De studie beschrijft in hoeverre technisch-commerciële profielen over verschillende subsectoren van PC 218 heen gemeenschappelijke competenties vergen, en op welke punten de verwachte competenties anders ingevuld worden. De opdracht omvat eveneens het opstellen van enkele kwantitatieve en kwalitatieve criteria om het ‘marktpotentieel’ van een (eventuele) technisch-commerciële opleiding in te schatten in elke subsector.

Leerlijnen in de proces maintenance, VOKA Antwerpen, 2011

Een onderzoek brengt de benodigde competenties in kaart voor de proces maintenance. Het project stelt competentieprofielen op en instapcompetenties. Op basis van dat materiaal tekent het een leerinhoud uit van een basisopleiding proces maintenance en een aantal vervolgopleidingen. Het project is een opdracht van VOKA Antwerpen en ESF.

Behoeftenanalyse opleidingsbeleid in de sector van de privéziekenhuizen, Sociaal Fonds voor de Privéziekenhuizen, 2010

Een webenquête peilt bij 150 privéziekenhuizen naar de opleidingsnoden voor het personeel. De resultaten leren hoe het Sociaal Fonds voor de Privéziekenhuizen het best zijn rol invult om in te spelen op de noden en verwachtingen van de ziekenhuizen.

Europees creditsysteem voor beroepsonderwijs en –opleiding: consultatieronde, Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid, departement Onderwijs en Vorming, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2007

Analyse en rapportering van de Vlaamse antwoorden op de Europese informatieronde over ECVET — het voorstel voor een Europese creditsysteem voor beroepsonderwijs en –opleiding.

Werkgeversorganisaties als projectpromotors. International Labour Organisation (ILO), 2006

Evaluatie van het ILO-opleidingsprogramma ‘Employers Organisations as Project Promotors’ voor Oost-Europese werkgeversorganisaties.

arbeidsmarkt

voorbeelden van ons werk

Webenquête Coronaproblematiek in de logistiek, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek, 2020

Een webenquête peilde welke maatregelen bedrijven uit de logistieke sector namen om hun bedienden te beschermen tegen het corona-virus. De enquête haalde een responsgraad van 47 procent.

Competentietekorten bij jonge ingenieurs, Cevora en Confederatie Bouw, 2019-2020

Een bevraging brengt in kaart welke competenties jonge ingenieurs missen wanneer ze in bouwbedrijven aan de slag gaan. Het onderzoek resulteert in opleidingsinhouden die gericht een meerwaarde zijn voor de beroepsuitoefening van jonge ingenieurs in de bouwsector.

Evoluties in logistieke bediendenfuncties, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek en LOGOS, 2018

Een webenquête brengt in kaart voor welke bediendenfuncties logistieke bedrijven moeilijk personeelsleden vinden. De webenquête verduidelijkt ook hoe elke bediendenfunctie kwantitatief en kwalitatief evolueert onder impact van digitalisering.

Beroepen in cijfers, Constructiv, 2018

Deze studie brengt op een kwantitatieve manier de beroepenstructuur van de bouwsector in kaart. Dit gebeurt aan de hand van een enquête bij 2200 antwoordende bouwbedrijven. De gegevens worden vergeleken met een soortgelijk onderzoek uitgevoerd uit 1999.

NEET-jongeren in de stad Antwerpen, CISO, stad Antwerpen, VDAB, 2015

NEET-jongeren zijn tussen 16 en 24 jaar en “not in employment, education or training”. Een kwantitatief onderzoeksluik gebruikt data uit beschikbare gegevensbanken om de groep Antwerpse NEET-jongeren nader te beschrijven. Vervolgens biedt een kwalitatief luik face-to-face-interviews inzicht in de achtergrond en het profiel van de NEET-jongeren. Deze interviews verduidelijken hoe jongeren in de NEET-groep belanden en waarom ze die status aanhouden.

Verfijning database sociale economie ondernemingen, in|C, 2015

De analyse en inhoudelijke uitbouw van een databank die bedrijven uit de sociale economie oplijst en beschrijft. De opdracht brengt alle informatie in kaart in bestaande databases over sociale economie ondernemingen. Ze lijst de noden en behoeften met betrekking tot gegevens over sociale economie ondernemingen op aan de hand van een bevraging van ‘gebruikers’/organisaties en doet een voorstel tot verfijning van de bestaande database met maximale afstemming van aanbod en vraag. Tenslotte omvat de opdracht het uitwerken van een voorstel hoe de activiteiten van sociale economie ondernemingen het beste in kaart te brengen.

Een sectorscan voor de Antwerpse talentenhuizen, Werk en Economie, stad Antwerpen, 2014

De inhoudelijke opmaak van een voorstel tot sectorscan: een statistisch arbeidsmarktoverzicht voor één economische sector en afgebakend tot het werkingsgebied van een Antwerps talentenhuis. De sectorscan kiest relevante statistische bronnen en doet een concreet voorstel welke gegevens verzameld worden en hoe die gepresenteerd worden.

De doorstroming van jongeren naar de bouwsector, Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, 2013

Drie grootschalige schriftelijke enquêtes toetsen bij leerlingen en jonge werknemers wat ze belangrijk vinden bij in een job en hoe ze een job kiezen. De resultaten adviseren bouwbedrijven hoe jongeren te rekruteren en hoe een personeelsbeleid helpt om jonge bouwvakarbeiders aan en bedrijf te binden.

Actualisering Monitor Sociale Economie, 2010-2012

Een jaarlijkse update van de Monitor Sociale Economie van de provincie Antwerpen, die de evoluties in de Antwerpse sociale economie kwantitatief volgt. Naast de cijferupdates wordt een analyse uitgevoerd van de ontwikkelingen. Tenslotte gebeurt een controle op de gecreëerde tewerkstellingsplaatsen in het kader van de provinciale opdracht ‘200 extra tewerkstellingsplaatsen’. De Monitor helpt onder meer lokale besturen bij hun visievorming en de uitvoering van hun eigen socialeeconomiebeleid

SWOT-analyses voor vier startcentra, 2011

Het opstellen van vier analyses die voor elk van de de vier startcentra in de provincie Antwerpen (De Kempische Brug, De Beitel, De Wolkammerij en RICK) de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen oplijst. In overleg met de startcentra en hun stakeholders maakte Tempera een doorlichting van de organisaties, hun werking, en hun resultaten. Die analyses leverden inzicht in de strategische opties voor de startcentra en gaven aanleiding tot gerichte beleidsaanbevelingen voor de nieuwe ondersteuningsstructuur.

De Mechelse zorgsector, RESOC Mechelen, 2009

Enquêtes bij leerlingen in zorgopleidingen en uitstromers uit de zorgsector maken de beroepskeuzes van (potentiële) werknemers duidelijk. Dat laat toe om een actieplan te ontwikkelen dat de zorgsector op de kaart zet als aantrekkelijke werkgever.

Evaluatie ‘Managers van diversiteit’, Koning Boudewijnstichting, 2009

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting evalueerde Tempera de projecten arbeid die de Vlaamse minister van Inburgering subsidieerde in het kader van de projectoproep Managers van Diversiteit.

Effecten van het ervaringsbewijs

Verstevigt een ervaringsbewijs de positie van werknemers op de arbeidsmarkt? Een evaluatieonderzoek bracht in kaart welke effecten werkzoekenden, werknemers en hun werkgevers ervaren.

BouWerk Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 2008 en 2009

Bouwerk produceert laagdrempelige, praktijkgerichte tools die de instroom verhogen van jongeren en kansengroepwerknemers in de bouwsector.

Een coderings- en analysekader voor diversiteitsplannen, departement Werk en Sociale Economie, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2008

In opdracht van Viona ontwierp Tempera een nieuw coderings- en analysekader voor de diversiteitsplannen die Vlaamse bedrijven opstellen. De nieuwe structuur codeert de kwalitatieve informatie uit de diversiteitsplannen, zodat een toegankelijke analyse en beleidsrapportering een mogelijk wordt.

werkbaarheid

voorbeelden van ons werk

Werkbaarheid in de brandstoffenhandel, papier- en kartonverwerking, taxisector, 2015

In drie sectoren worden eventuele werkbaarheidsproblemen onderzocht, telkens door zowel een bevraging bij werknemers als interviews van werkgevers. De analyse leidt telkens naar een actieplan en experimenteert met enkele acties om de werkbaarheid van de werknemers te verbeteren.

Thuis in de verhuis: werkbaarheid in de verhuissector, Ambassador, 2013-2014

De werkbaarheidsproblemen in de verhuissector worden onderzocht met bevragingen van zowel uitgestroomde als huidige werknemers. Samen met verhuiswerkgevers en andere bevoorrechte getuigen zoekt de sector vervolgens naar mogelijke en haalbare acties en verbeteringen. Deze krijgen een praktijktest, waarna de verhuissector over gedragen en getoetste acties over werkbaarheid beschikt.

Expertiseopdracht: ‘de arbeidsdimensie van actief ouder worden’, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Beleidsondersteuning), 2012-2013

Tempera begeleidde als extern expert ‘arbeid’ de hoorzitting en slotconferentie van het Belgisch werkprogramma van het Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Tempera stelde een situeringstekst op ten behoeve van een hoorzitting en schreef vervolgens een uitgebreide discussienota in de aanloop naar de slotconferentie. Vervolgens stelde Tempera een workshopverslag op.

Onderzoek personeelsbeleid Antwerps onderwijs, Lerende Stad & Werk en Economie, stad Antwerpen, 2011-2012

Een onderzoek verschaft duidelijkheid over hoe leerkrachten uit het Antwerpse lager- en kleuteronderwijs denken over het personeelsbeleid in hun scholen. De studie biedt niet alleen inzicht in de perceptie van leerkrachten over het personeelsbeleid, maar levert ook suggesties tot verbetering.